Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις

 1. Εισαγωγή.

Οι τυπικοί όροι και προϋποθέσεις αυτής της ιστοσελίδας που περιέχονται στο παρούσα ιστοσελίδα, θα διέπουν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων σε αυτή την ιστοσελίδα (συλλογικά αναφέρονται παρακάτω "ιστοσελίδα"). Οι παρόντες όροι ισχύουν σε πλήρη ισχύ και για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε ρητά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο ακέραιο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση σε οποιαδήποτε από αυτούς τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτός από το περιεχόμενο που έχετε, το οποίο μπορεί να έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε σε αυτή την ιστοσελίδα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, [Apricot ATE] και/ή οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν όλα τα δικαιώματα για την πνευματική ιδιοκτησία και το υλικό που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, και όλα τα δικαιώματα αυτά είναι δεσμευμένα.

Σας χορηγείται μια περιορισμένη άδεια μόνο, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους παρόντες όρους, για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα.

 1. Περιορισμοί.

Είστε ρητά και κατηγορηματικά περιορισμένος από όλα τα ακόλουθα:

 1. δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε μέσο ·

 2. πώληση, υποαδειοδότηση ή/και με άλλο τρόπο εμπορευματοποίηση οποιουδήποτε υλικού ιστότοπου,

 3. δημόσια εκτέλεση ή/και εμφάνιση οποιουδήποτε δικτυακού τόπου υλικό?

 4. χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που είναι, ή μπορεί να είναι, επιζήμια για αυτή την ιστοσελίδα?

 5. χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτή την ιστοσελίδα?

 6. χρήση αυτής της ιστοσελίδας σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ή με τρόπο που προκαλεί, ή μπορεί να προκαλέσει, βλάβη στην ιστοσελίδα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα?

 7. συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα, ή κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας?

 8. χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα για να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ?

Ορισμένες περιοχές αυτής της ιστοσελίδας είναι περιορισμένες από την πρόσβαση από εσάς και η [Apricot ATE] μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχές του παρόντος δικτυακού τόπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.  Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτή την ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικά και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών.

 1. Το περιεχόμενό σας.

Σε αυτούς τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις του ιστότοπου, "το περιεχόμενό σας" σημαίνει οποιοδήποτε ηχητικό, βίντεο, κείμενο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτή την ιστοσελίδα. Όσον αφορά το περιεχόμενό σας, εμφανίζοντας το, παραχωρείτε [Apricot ATE] μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, αμετάκλητη, ατελώς, μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής της σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα ενημέρωσης.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους. [Apricot ATE] διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας από αυτή την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση.

 1. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις.

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται "ως έχει," με όλα τα ελαττώματα, και η [Apricot ATE] δεν κάνει ρητές ή σιωπηρές παραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με αυτή την ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Επιπλέον, τίποτα απο όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα θα πρέπει να ερμηνεύοντε ως παροχή συμβουλών για εσάς.

 1. Περιορισμός ευθύνης.

Σε καμία περίπτωση , η [Apricot ATE], ούτε κανένα από τα στελέχη, οι διευθυντές και οι υπαλλήλοί της, είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οτιδήποτε προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, αν η ευθύνη αυτή είναι υπό σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως, και η [Apricot ATE ], συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υπαλλήλων της, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

 1. Αποζημίωση.

Με το παρόν αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό η [Apricot ATE] από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις, το κόστος, τις απαιτήσεις, τις αιτίες της δράσης, τις ζημίες και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών αμοιβών του δικηγόρου) που προκύπτουν από ή με κάθε τρόπο που σχετίζονται με την παραβίαση οποιουδήποτε από τα διατάξεις των παρόντων όρων.

 1. Διαχωρισμός.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων διαπιστωθεί ότι είναι ανεφάρμοστη ή άκυρη σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, τέτοιου είδους μη εκτελεση ή ακυρότητα δεν καθιστούν τους παρόντες όρους ανεφάρμοστους ή άκυρους στο σύνολό τους, και οι διατάξεις αυτές διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος.

 1. Παραλλαγή των όρων.

Η [Apricot ATE] επιτρέπεται να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή, όπως κρίνει σκόπιμο, και με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας σας αναμένεται να επανεξετάσει τους όρους αυτούς σε τακτική βάση για να εξασφαλιστεί ότι κατανοούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

 1. Αποστολή.

Η [Apricot ATE] επιτρέπεται να εκχωρεί, να μεταβιβάζει και να αναθέτει τα δικαιώματά του ή/και τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες όρους χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση ή συναίνεση. Ωστόσο, δεν θα επιτρέπεται να εκχωρείτε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας ή/και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 1. Συνολική συμφωνία.

Οι παρόντες όροι, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε νομικών ειδοποιήσεων και αποκηρύξεων που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Apricot ATE και εσάς σε σχέση με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμφωνιών και κατανοήσεων σε σχέση με την ίδια.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της [Ελλάδας] και θα υποβάλλετε στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία του κράτους και των ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην [Ελλάδα] για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Ελληνικα